irceo.net

مهندس شهرام کوسه غراوی مطرح نمود: برای ارتقای روند فعالیت نظام مهندسی به همدلی و همرنگی نیاز است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی شهرام کوسه غراوی درجلسه 225 شورای مرکزی اظهار داشت که برای ارتقای روند فعالیت نظام مهندسی به همدلی و همرنگی بیشتر است.

عضوشورای مرکزی ، اضافه کرد: این همدلی باعث می شود که اعتماد مردم به مهندسان افزایش یابد.

وی باتاکیدبر اینکه مسیر پیش روی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بایدبه سمت و سوی تعامل مشترک هدایت شود، افزود: در راستای تحقق این مهم پیشنهاد تشکیل کمیته ای متشکل از اعضای شورای مرکزی و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی در جلسه 224 شورای مرکزی که با حضور وزیر راه وشهرسازی برگزار شد مطرح تا اختلافات و تعارضات ایجاد شده در این کمیته تخصصی پیگیری و بررسی شود.

مهندس کوسه غراوی دلیل ایجاد اختلاف دردستورالعمل ها و آیین نامه های مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را بدلیل عدم تعامل و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی دانست.

عضوشورای مرکزی در راستای حذف تعارض منافع تاکید نمود شرایط تصدی پست ها برای اعضا شورای مرکزی و اعضای وزارتخانه راه و شهرسازی بایددر شرایط یکسان قرارگیرد.