irceo.net

برگزاری جلسه گروه ترافیک شورای مرکزی

خبر جلسه ترافیک 97/3/1- در این جلسه عناوینو سرفصل های دوره ارتقاء پایه مهندسین رشته ترافیک و نیز عناوین و سرفصلهای پیشنهادیدوره ارتقاء که توسط پژوهشگاه طراحان پارسه پیش بینی شده بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نیز تعداد دوره های اموزشی سایر رشته ها بررسی گردید. در این جلسه عناوین دورهطی لیستی تهیه و صورتجلسه شد.