irceo.net

جلسه کمیسیون آموزش شورای مرکزی مورخ ۹۷/۵/۲۴

دکتر نوایی از وزارتخانه در خصوص موضوع BIM  مطالبی را مطرح نموده و با ارائه پاورپوینت نرم افزار مدلسازی اطلاعات ساختمان را تشریح نموده و ضمن تعریف موضوع BIM مزایا وکاربردهای آن و نقش فناوری آن در صنعت ساختمان را بررسی کرد.

      در ادامه آقای دکتر احسان اثنی عشری (مدعو از سازمان اسکان بشر ملل متحد)  در خصوص بهبود تاب‌آوری بیمارستان ها پاورپوینت خود را ارائه کرد.

-  در ادامه نمایندگان محترم شبکه کارآفرینی کشوراز دانشگاه تربیت مدرس آقای مهندس نعمتی با حضور در جلسه در خصوص آموزش حوزه جتماعی و معرفی دپارتمان HSE دانشگاه تربیت مدرس گزارش  خود را در خصوص سه حوزه سلامت ایمنی و بهداشت ارائه نمودند.

-در خصوص حضور نماینده‌ای از کمیسیون آموزش و پژوهش در جلسات نشریه شمس مقرر شد زمان جلسات از طریق سرکار خانم موسی‌خانی اطلاع رسانی شود تا امکان حضور نماینده این کمیسیون در جلسات نهایی میسر گردد.