irceo.net

بررسی سرفصل های دروس در کارگروه تخصصی مکانیک

کارگروه تخصصی مکانیک و آموزش روز 97/10/18 تشکیل جلسه داد و سر فصل های آموزشی این رشته را بررسی کرد . به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در همین ارتباط دکتر شیرازپور با اشاره به عملکرد کارگروه تأسیسات مکانیکی اظهار داشت: در این نشست ها سرفصل های ورود به حرفه،  تمدید و ارتقاء نظارت بازبینی و اصلاحات لازم صورت گرفته است تا پس از جمع بندی در کمیسیون آموزش برای تأیید نهایی و ابلاغ آن به دفتر تدوین مقررات وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.
به گفته وی در بازنگری سرفصل ها سعی بر این است تا مهندسان شاغل در طراحی یا نظارت به سمت کارهای اجرایی سوق داده شوند، چرا که هر طرح و سرفصل و هر نوع آموزش در زمان عمل باید به خوبی به اجرا گذاشته شود.
وی تعیین مدرس برای آموزش سرفصل های بازنگری شده را در حیطه وظایف کمیته های آموزش استان ها دانست و گفت: احساس بر این است که به یاری خدا مدرسان با تجربه و توانمندی در استان ها برای دوره های آموزشی و بازآموزی در دسترس هستند.