irceo.net

بررسی نهایی شیوه اجرایی FTTH،در گروه تخصصی برق شورای مرکزی

بررسی نهایی شیوه اجرایی FTTH،در گروه تخصصی برق شورای مرکزی

اولین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی،اولین جلسه گروههای تخصصی شورای مرکزی بطور ویدئو کنفرانس توسط گروه تخصصی برق شورای مرکزی در روز چهارشنبه مورخ 28 فروردین ۹۸ با حضور اعضای گروه تخصصی برق شورای مرکزی برگزار گردید.
دستور کار اصلی این جلسه بررسی نهایی شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه FTTH با شرکت مخابرات ایران بود که پس از بررسی و اعمال تغییرات نهایی تصویب گردید.