irceo.net

تشکیل کارگروه کشوری طرح و برنامه ،گام نخست بعد از اجلاس هیئت عمومی

تشکیل کارگروه کشوری طرح و برنامه ،گام نخست بعد از اجلاس هیئت عمومی

 دکتر جنابی ،مدیر طرح و برنامه شورای مرکزی با اشاره به تشکیل اولین جلسه طرح و برنامه کشوری در هفته آتی ،این مهم را گام نخست برای تدوین سند ملی و تحقق خط مشی مصوب هیئت عمومي دانست.
وی با بیان اینکه پیش از برگزاری اجلاس هيئت عمومي ،کلیه اقدامات گروههای تخصصی و کمیسیونهای شورای مرکزی با خط مشی ابلاغی مورد تطبيق قرار گرفت ، اضافه کرد: خوشبختانه با تلاشهای مستمر شکل گرفته در سال گذشته بیش از 133برنامه اجرایی مورد بررسی و اقدام عملی قرار گرفته است.
مدیر طرح و برنامه شورای مرکزی افزود: به منظور فراگیر نمودن این استراتژیها و هم افزایی استان ها در جهت تدوین برنامه جامع ملی ، کارگروه کشوری طرح و برنامه تشکیل می شود، که اولین جلسه آن  14 مرداد 1398 در محل شورای مرکزی خواهد بود.
 در این نشست ضمن مرور کلیات مفاهیم استراتژیک به تشریح استراتژی های مصوب و نحوه تعامل در جهت اجرا و پیاده سازی آن در سطح استان ها خواهیم پرداخت .
وی ابراز امیدواری کرد: با هم افزایی و همراهی سازمان های استانها مسیری واحد و مشترک در راستای تحقق اهداف  نظام مهندسی طی شود.