irceo.net

تدوین پیش نویس نظام نامه ارجاع نظارت

تدوین پیش نویس نظام نامه ارجاع نظارت 

جلسه تنظیم پیش نویس نظام نامه ارجاع نظارت در محل شورای مرکزی تشکیل شد و نتایج اولیه بررسی نظام نامه پیشنهادی در استان ها و گروه های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 مهندس احمدرضا طاهری اصل عضو شورای مرکزی که در پایان جلسه در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی گفت: برخی از موارد پیشنهادی در باره مفاد نظام نامه تکراری و برخی دیگر به دلیل عدم تطابق با مقررات ملی ساختمان به ویژه روح حاکم برمبحث دوم و نیز برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، کنار گذاشته شد.
 به گفته وی موارد پیشنهادی که قابلیت استفاده داشت به همراه نقطه نظرات اعضای جلسه جمع بندی شد تا به صورت یک بسته پیشنهادی به هیئت رئیسه شورای مرکزی تحویل گردد .
به این ترتیب نظامنامه جدید تغییر عمده ای با نظام نامه پیشنهادی اولیه که در کارگروه تخصصی تهیه و با استفاده از دیدگاه های دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تدوین شده بود ندارد و تنها در مواردی جزءی دیدگاه‌های استان‌ها در آن منظور شده است.