irceo.net

یکسان سازی تعرفه خدمات مهندسی و شیوه نامه های آب و گاز در سراسر کشور

یکسان سازی تعرفه خدمات مهندسی و شیوه نامه های آب و گاز در سراسر کشور

 گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی نشست اخیر خود را در ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیران و نمایندگانی از دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارتخانه برگزار کرد.
 در این جلسه درباره یکسان سازی تعرفه و شیوه‌نامه آبفا وگاز در سراسر کشور رایزنی شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مهندس طاهری اصل مدیر فنی شورای مرکزی در این باره گفت: در ویرایش جدید مبحث سوم مسئولیت سنگینی از نظر تاسیسات آب و گاز بر دوش مهندسین مکانیک قرار گرفته این امر نشان دهنده اهمیت و حساسیت موارد مربوط به تاسیسات مکانیکی در ساختمان هاست.
 در این جلسه همچنین درباره اصول ایمنی آسانسور در ساختمان ها،
مباحث مربوط به آتش سوزی و آتش نشانی و مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان بحث و بررسی شد. در این جلسه همچنین درباره تاسیس و به کارگیری شرکت های بازرسی تاسیسات مکانیکی ساختمان و بازرسی آب و گاز بحث و بررسی به عمل آمد . این جلسات به صورت ماهیانه با هدف رایزنی در مورد مسائل مربوط به انرژی و به‌روز سازی شیوه نامه ها با همکاری دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.