irceo.net

رایزنی درباره متن نظام نامه ارجاع مجدد در جلسه ۲۴۲ شورای مرکزی

رایزنی درباره متن نظام نامه ارجاع مجدد در جلسه ۲۴۲ شورای مرکزی 

نظام نامه ارجاع نظارت یکی از مواردی است که در شورای مرکزی کار زیادی روی آن انجام شده و به دلیل پیچیدگی خاص و تاثیرگذاری آن بر خدمات مهندسی و معاش مهندسان، گروه های تخصصی شورای مرکزی روی آن کار کرده اند .
 مهندس جی افرام عضو کارگروه تدوین نظامنامه ارجاع نظارت، در جلسه روز یکشنبه شورای مرکزی اظهار داشت:
 در نظرخواهی انجام شده از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ساختار و روح و کلیات این نظام‌نامه مورد تایید قرار گرفته و صرفاً پیشنهادهایی در زمینه های نرم افزاری و سامانه ای دریافت شده است. وی ابراز امیدواری کرد با جمع بندی مهمترین پیشنهادهای مطرح شده از ناحیه سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و نیز نقطه نظرات دریافتی از وزارتخانه، متن نهایی نظام نامه ارجاع نظارت تنظیم و به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.
 در ادامه تنی چند از اعضای شورای مرکزی در این زمینه به اظهار نظر پرداختند و در نهایت مقرر شد اعضای کارگروه نظارت و تنی چند از اعضای شورای مرکزی در جلسات مشترکی به بحث و بررسی این نظام‌نامه و نهایی کردن آن جهت ارسال به وزارتخانه بپردازند.
 مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی نیز با اشاره به اهمیت و ضرورت تدوین این نظام نامه خواستار تسریع در آماده سازی و ارسال آن به وزارتخانه جهت ابلاغ از سوی وزارت راه و شهرسازی شد.