irceo.net

اعطای احکام اعضای دوره هشتم شورای مرکزی

اعطای احکام اعضای دوره هشتم شورای مرکزی

در ادامه مراسم تودیع و معارفه اعضای شورای مرکزی که عصر روز دوشنبه یازدهم آذر در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار بود، مهندس اسلامی با اهدای لوح تقدیر از مهندس فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی دوره هفتم و نیز اعضای این دوره تقدیر کرد.
 در ادامه احکام اعضای جدید شورای مرکزی در دوره هشتم از دست وزیر راه و شهرسازی به آنان اعطا شد.