irceo.net

جلسات کمیسیون های شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، جلسات کمیسیون های شورای مرکزی با حضور اعضاء در تاریخ 93/5/21 در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد .


گزارش جلسات :

 

کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال

 

کمیسیون آموزش ، پژوهش ، آزمون و انتشارات

 

کمیسیون بانک ، بیمه کیفیت ، بازرسی فنی و مالیات

 

کمیسیون نظام فنی ،اجرائی و کنترلی

 

کمیسیون انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست