irceo.net

برگزاری جلسه کمیسیون نظام فنی ، اجرایی و کنترلی

 جلسه کمیسیون نظام فنی ، اجرایی و کنترلی شورای مرکزی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ،  جلسه کمیسیون نظام فنی ، اجرایی و کنترلی شورای مرکزی  روز سه شنبه ، 1393/6/11 در محل ساختمان شورای مرکزی برگزار می شود.

بررسی محورهای اصلی پیشنهاد آقای دکتر شیبانی برای همکاری با کمیسیون نظام فنی ، اجرایی و کنترلی ، بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون و بررسی نامه ارجاعی هیات عمومی جهت تعداد اعضای گروه های تخصصی شورای مرکزی در دستور کار این جلسه می باشد.