irceo.net

برگزاری جلسه کمیسیون انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست


جلسه کمیسیون انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه کمیسیون انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی با حضور اعضای کمیسیون درروز سه شنبه مورخ 95/3/25 تشکیل گردید.

در این جلسه ریاست سازمان نظام مهندسی معدن به همراه تنی چند از معاونین وزارت صنعت و معدن در جلسه حضور یافتند و در خصوص راهکارهایی در خصوص همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام مهندسی معدن بحث و تبادل نظر کردند.