irceo.net

جلسه کمیسیون انرژی،استانداردمصالح ومحیط زیست برگزارشد


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی،جلسه کمیسیون انرژی،استانداردمصالح ومحیط زیست شورای مرکزی در روز سه شنبه مورخ 1395/4/15باحضور اعضای کمیسیون برگزارگردید.
در این جلسه خانم پیمان از برنامه سازان تلویزیون به همراه تیم برنامه ساز خود در جلسه حضور یافتند و به معرفی اقدامات و برنامه های ساخته شده با موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی پرداختند.
در ادامه اعضای حاضر در جلسه پیشنهاداتی در این خصوص به تیم برنامه ساز ارائه دادند و مقرر گردید تیم برنامه ساز پیشنهادات خود را طی نامه ای به آقای مهندس ترکان اعلام نماید