irceo.net

جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی برگزارشدجلسه گروه تخصصی مکانیک روز چهارشنبه مورخ1395/5/20در ساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه گروه تخصصی مکانیک در خصوص پیگیری قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی و تهیه آیین نامه اجرایی که از سوی وزارت راه وشهرسازی در خواست گردیدتشکیل جلسه داد و اعضای گروه تخصصی ضمن تاکید بر فعال شدن بازرسی آبفا ، پیشنهادات و نظرات گروه را در رابطه با نقش شورای مرکزی و مهندسان مرتبط اعلام داشته و همچنین با توجه به درخواست بعضی از استان ها به عدم استفاده از مهندس سایر رشته ها در بخش طراحی و نظارت مکانیک، اعضا گروه خواهان ابلاغ از سوی هیات محترم به استان ها شدند.