irceo.net

جلسه کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و اشتغال شورای مرکزی برگزارشدجلسه کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و اشتغال در روز سه شنبه مورخ 95/5/26با حضور اعضای کمیسیون خدمات مهندسی و نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در ساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این جلسه بنا به دستور دکتر ترکان مقررگردید تا ابتدا با هماهنگی سازمان استاندارد ، مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری بازنگری و اجرایی کردن آن مورد بررسی قرارگیرد و سپس با تشکیل کمیته سه جانبه(سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان استاندارد و وزارت صنایع و معادن)برنامه ای تدوین شود تا جهت کنترل خط تولید این نوع مصالح، از مهندسان عضو سازمان استفاده شود.
همچنین مقرر شد تا از سوی نمایندگان سازمان نظام مهندسی استان قزوین فعالیت های انجام شده در زمینه بکارگیری مصالح استاندارد به اعضای کمیسیون توضیح داده و پرسش های آنان پاسخ داده شود.
لذا با توجه به فعالیت های موثر و موفق استان مذکور در این زمینه ، با تدوین دو تفاهم نامه مقرر گردید تا جلسه آینده کمیسیون جهت بازدید و آگاهی از جزئیات اجرای موارد مذکور در سازمان نظام مهندسی استان قزوین تشکیل جلسه دهد.