irceo.net

جلسه فوق العاده کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست برگزارشد


جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست ، روز دوشنبه مورخ 95/6/1 در محل ساختمان شورای مرکزی برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه کمیسیون انرژی در ارتباط با نحوه اجرائی کردن ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف تشکیل شد و پس از بحث و مذاکره مقررگردید:
1-جلسه مشترک با نمایندگان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت روز سه شنبه مورخ 16/6/95برای بررسی نحوه همکاری فی مابین تشکیل گردد.
2-نامه ای به کلیه استان ها ارسال گردد و خواسته شود تا گزارشی از نحوه اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و چک لیست های مورد استفاده به شورای مرکزی ارسال شود.
3-از استان های اصفهان و خراسان رضوی در خواست شود تا مستندات خود را در باره فعالیت هائی که در زمینه صرفه جوئی انرژی و ممیزی انرژی انجام داده اند به شورای مرکزی ارسال کنند.
4-کمیسیون انرژی یک پنل در سمینار انرژی اصفهان برگزار نماید.
5-نامه ای به وزیر راه وشهرسازی ارسال گردد و در آن از سوی شورای مرکزی اعلام آمادگی شود تا پیش نویس آئین نامه ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف را با کمک سایر ارکان تعیین شده در ماده مذکور تهیه نمایند.
6-همچنین نامه ای به وزرتخانه ارسال گردد تا از مراحل  بازنگری  مبحث 22مقررات ملی ساختمان شورای مرکزی را مطلع نمایند و در خواست کنیم که هرچه سریع تر اجرائی شود.
اسامی حاضرین در این جلسه:
آقایان دکتر/مهندس : اسماعیلی، اژدری مقدم، شیراز پور، محمدی نژاد، طاهری اصل ، رامین کرمی