irceo.net

جلسه کمیسیون انرژی ،استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزارشدبه گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه کمیسیون انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی  روز سه شنبه مورخ 95/5/27 در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل برگزارشد.
در ابتدای جلسه  مهندس اسماعیلی توضیحاتی درخصوص جلسه ویژه با موضوع ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و برچسب انرژی که مقرر است با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل شود ارائه داد  
مقرر گردید این جلسه تا قبل از پایان شورای مرکزی ششم برگزار شود.
همچنین در ادامه گزارشی درخصوص روند ثبت نام در دوره ساختمان های انرژی کارا و سبز ارائه شد .
 
مقرر گردید نامه ای خطاب به  دکتر مظاهریان معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال گردد و ضمن توضیحاتی درخصوص محتوای دوره، موارد زیر درخواست گردد:
1- دوره های مذکور در مورد افرادیکه موفق به گذراندن آنها و اخذ نمره قبولی شده اند به عنوان دوره های ارتقاء در نظر گرفته شود.
2- از ایشان درخواست گردد وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از توشیح کنندگان گواهینامه دوره ها درنظر گرفته شود.
در ادامه مقرر گردید نامه ای خطاب به کلیه استانها تنظیم گردد و درخواست شود مساعدت لازم درخصوص هزینه متقاضیان شرکت در دوره توسط هیات مدیره استانها انجام گیرد.