انتشارات

سال هشتم، 76 و 77، دی و بهمن 1390، 94 صفحه


به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور دوره جديد انتشار ماهنامه شمس با انتشار شماره هفتاد و شش و هفتاد و هفتم اين ماهنامه ويژه دي و بهمن سال 1390 آغاز شد .

فهرست اين ماهنامه به شرح ذيل است :

ارتقاي شأن نظام مهندسي  به قلم مهندس سيد مهدي هاشمي

نظارت 200 هزار متخصص نظام مهندسي بر پروژه هاي عمراني كشور به قلم مهندس علي فرج زاده ها

قطعنامه چهاردهمين اجلاس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در تيرماه 1390

آيين نامه اجرايي ماده 33

عمر ساختمان در ايران يك يوم متوسط جهان

اخبار :

اخبار نظام مهندسي ساختمان استان ها

اخبار داخلي اخبار بين المللي

گزارش:

پايتخت در تصرف ميله ها

سوداگران تعيين كننده چگونگي ساخت وسازند

حضور مهندس ناظره دائمي مي شود

ايران عضو كنسرسيوم زمين لغزش

نمايشگاه صنعتي سازي ساختمان

رفع اتهام از يك سازمان تخصصي

ساختمان هايي كه براي فردا ساخته مي شود

عمران :

اينجا چراغ ها خاموشند

راه نجات " تاكيد بر آئين نامه هاي سازه اي "

چشم ها را بايد شست

سيستم ساختمان هاي بتني با قالب عايق

حق كپي برداري در آثار معماري

برق، تاسيسات ، انرژي:

هوشمند سازي ساختمان ها

بررسي سيستم هاي تهويه مطبوع

به قطار در حال حركت سنگ نزنديد!

پرونده ويژه :

صنعتي كردن خدمات دانشگاهي و ...

مهندسي  و اخلاق حرفه اي

نقشه برداري :

آناليز اعوجاجات در سيستم ها....

معرفي كتاب :

مقررات و راهنمايشان

حقوقي :

وظايف و نحوه ي گزينش كارشناس

ترافيك :

آبراه كشتيراني شمال - جنوب كشور