انتشارات

سال نهم، هفتاد و نه و هشتاد، فروردین ، اردیبشهت 1391، 120 صفحه


شماره هاي 79 و 80 نشريه شمس با مطالب و گزارش هايي در حوزه هاي عمران، ترافيك، معماري، انرژي و... از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان  كشور در جديدترين شماره نشريه مطالبي درباره "كالبد شكافي مطالبات اقتصادي رهبر معظم انقلاب"، "گسترش حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني" و "لزوم احياي هويت بومي معماري اسلامي و اسلامي" و... منتشر شده است.

در يادداشت كالبدشكافي مطالبات اقتصادي رهبر معظم انقلاب، به بررسي چالش هاي اقتصادي پيش رو در سال جاري پرداخته شده و بر  مديريت واردات، خنثي سازي تحريم ها، اجراي بهينه سياست هاي اصل 44 ، محوريت توليد ملي، ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري، كاهش تورم، قانونمداري و تكيه بر برنامه هاي اقتصادي تاكيد شده است.

همچنين در جديدترين شماره نشريه شمس آسيب شناسي مسايل ساخت و ساز و مهندسي كشور و ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت ساختمان سازي مد نظر قرار گرفته و يادداشت هايي از كارشناسان در اين باره منتشر شده است. از جمله اين مطالب مي توان به "تغيير رويكرد؛ لازمه ساخت و ساز در كشور"، "مديريت و ساماندهي صنعت جوش"، "قالب هاي ماندگار عايق بتن در صنعتي سازي ساختمان"، "مهندسي عمران در سال 90" و "توليد صنعتي؛ قابليت ها و راهكارها" اشاره كرد.

بخشي از نشريه شمس نيز به تببين جايگاه و هويت معماري اسلامي-ايراني اختصاص دارد و موضوعاتي همچون "لزوم احياي هويت بومي معماري اسلامي و ايراني" و "بررسي تجارب نوسازي و بهسازي بافت بازارهاي تاريخي در كشورهاي تركيه و آلباني" و... با قلم استادان و كارشناسان حوزه مطرح شده است.

اين نشريه همچنين توجه خاصي به انرژي سبز داشته است. در شماره جديد شمس مي توانيد به مطالعه يادداشت هايي همچون "تاثير طراحي بام سبز بر بهينه سازي مصرف انرژي"، طراحي اقليمي و بهينه سازي مصرف انرژي" و "بهينه سازي و شبيه سازي سيستم تبريد جذبي" بپردازيد.

 

 بافت هاي فرسوده، ترافيك ايمن و ماشين هاي پاك، مصالح ساختماني استاندارد و آسانسورهاي امن از ديگر موضوعاتي است كه در شماره هاي 79 و 80 نشريه شمس مطرح شده است.