انتشارات

سال هشتم، 83و84، مرداد و شهریور91، 112 صفحه


شماره هاي 83 و 84 نشريه شمس با شكلي متفاوت به همراه ياداشتها، مصاحبه ها و مقالاتي از دبير شوراي عالي ترافيك، مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت، رييس انجمن اقتصاد و انرژي ايران، نايب رييس جامعه هنري ايران و مالزي، روساي سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها و ... منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، در شماره هاي جديد نشريه شوراي مركزي ساختمان (شمس) مصاحبه هايي با مهندس سيدمهدي هاشمي (با عنوان "مهندسان ايراني در مسير اشاعه فرهنگ سالم زيستي")، مهندس علي فرج زاده ها (ريال، تعرفه و انتفاع؛ وسوسه هاي تجاري سازي) و ميثم جعفري (جبران بخشي از عقب ماندگي هاي سازماني با ايجاد باشگاه مهندسين) منتشر شده است.

همچنين در شماره هاي 83 و 84 شمس  مي توانيد يادداشت ها و مقالاتي به قلم دكتر سيدمجتبي شفيعي دبير شوراي عالي ترافيك (بررسي تطبيقي مشخصات سامانه هاي حمل و نقل شهري در ايران و اروپا)، دكتر اصغر حاج سقطي رييس اسبق و بازرس فعلي انجمن علمي انرژي خورشيدي ايران (خورشيد را به خانه ببريم)، دكتر عبدالرضا كردي نايب رييس جامعه هنري ايران و مالزي (برج ها و پاساژها فرصتي به عرض اندام مساجد نمي دهند) و مهندس سيداحمد لطفي زاده كارشناس ارشد شوراي مركزي ساختمان (حذف غيرقانوني سه مهندس ناظر) را مطالعه نماييد.

در شماره هاي جديد "شمس" مصاحبه هاي اختصاصي خبرنگاران و همكاران ما را با مديران و كارشناسان مختلف مي خوانيد: گفت و گو با دكتر مجيد عباسپور رييس انجمن اقتصاد و انرژي ايران (مبحث 19 ساختمان نمره 20 نمي گيرد)؛ مصاحبه با مهندس عباس كاظمي مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت (برچسب انرژي براي ساختمانها)؛ گفت و گو با داوود براتي معاون سابق سازمان آتش نشاني تهران (نشان برنز براي خانه هاي امن) و...

مقالات و يادداشت هاي روسا و كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها نيز از ديگر مطالب خواندني در اين شماره از نشريه "شمس" است كه از جمله آنها مي توان به اين موارد اشاره كرد: "واقعيت هايي كه همه بايد بدانيم"؛ "مهندسان و منافع فردي، صنفي و ملي" (هر دو يادداشت از مصطفي بهبهاني رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان)؛ مشكلات مراكز تجاري ثمره غفلت مديريت شهري (سعيد غفراني رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران)؛ معماري ايراني اسلامي فقط مناره و طاق و قوس نيست (غلامرضا سهيلي رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان) و...

در شماره هاي 83 و 84 "شمس" همچنين مطالبي با عنوان "تفاهم نامه هايي كه جايشان خالي بود"،  "خانه هايي كه فسيل نمي شوند"، "اين نوسازي ويرانگر"، "مهندسي ترافيك در ساخت و ساز شهري"، "تراكم رتبه اول تخلف در تهران"، "مبحث دهم جزو آمار نيست!"، "شهرنشيني يا شهروندي"، "از خشت و آجر ديروز... تا امروز"، "ادعا و اختلاف در قراردادهاي فني و مهندسي" و... مي خوانيد.