انتشارات

سال هشتم، 87 و 88، آذر و دی 91، 112 صفحه


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، شماره 87 و 88 ماهنامه فنی مهندسی شمس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ویژه آذر     و دی ماه سال 1391 با رویکرد بررسی تخصصی گودبرداری اصولی و غیر اصولی و شناسنامه فنی و ملکی در 112 صفحه  و شمارگان ده هزار نسخه منتشر می شود .


در شماره جدید ماهنامه شمس بیش از 43 عنوان مقاله ، گفتگو ، یادداشت ، مصاحبه ، تحلیل و ...  در خصوص گودبرداری ها و اجرای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منتشر می شود .

همچنین در این شماره ،ماهنامه شمس با نمایندگان مجلس و شخصیت های صاحب نظر یپرامون شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به گفتگوی اختصاصی پرداخته است .


در این شماره لیست کامل اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز به طور کامل منتشر می شود .