قطعنامه اجلاس یازدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ -  ۱۷:۴۶ تعداد بازدید: 1511

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ، يازدهمين اجلاس هياتعمومي سازمان­هاي نظام مهندسي ساختمان با دعوت قبلي شوراي مركزي به مدت سه روز از28  تا 30 تيرماه 87 به ميزباني سازماننظام مهندسي ساختمان استان تهران در شهر تهران برگزار شد. در اين اجلاس علاوه براعضاي اصلي هيات مديره­هاي كليه سازمان­هاي نظام مهندسي ساختمان استان­ها به عنوانعضو هيأت عمومي، اعضاي علي البدل هيات­هاي مديره، روساي شوراهاي انتظامي و بازرسانسازمان­هاي استان و اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي (كشور) و نمايند وزارت مسكن وشهرسازي نيز شركت داشتند. همچنين ميهماناني شامل وزير محترم مسكن و شهرسازي،معاونت امورمسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران وتعدادي از اعضاي شوراي مذكور، پاره اي از شهرداران مناطق 22گانه تهران، شهردارانمراكز استان­ها، معاونان عمراني استانداري­ها و روساي شوراهاي اسلامي پاره­اي ازشهرها و مديران ارشد وزارت كشور به عنوان ميهمان حضور داشتند و وزير محترم مسكن وشهرسازي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران، رئيسشوراي اسلامي شهر شيراز (كه رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس نيزهستند) و رئيس شوراي مركزي سخنراني كردند.شركت كنندگان در اجلاس ضمن تشكر از استانميزبان كه با تلاش فشرده موفق به برگزاري منظم و برنامه­ريزي شده اين اجلاس شد وضمن قدرداني از كادر اجرائي برگزار كننده اجلاس، مراتب امتنان خود را از ميهمانانيكه دعوت سازمان نظام مهندسي ساختمان را براي حضور در اين جلسه پذيرفتند ابراز مي­دارندوهمچنين ناخرسندي خود را از عدم حضور مقامات و ميهماناني كه به هر دليلي به دعوتنمايندگان مهندسان سراسر كشور لبيك نگفته اند اعلام مي­دارند.

شركت كنندگان دراجلاس همچنين از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس كه ميزباني اجلاس دوازدهمهيات عمومي را پذيرفته، تشكر داشته و براي آن سازمان آرزوي توفيق در برگزارياجلاسي پرثمر را دارد.

خواسته­ها،پيشنهادها و توصيه­هاي اجلاس يازدهم هيات عمومي به شرح زير براي پي­گيري به وسيلهشوراي مركزي و سازمان­ها و دستگاه­هاي دخيل ارائه مي­شود:

1- شركت كنندگان در اجلاس از دولتمصرًا مي­خواهند كه پس از گذشت 14 سال از تاسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان بهقابليت­هاي عظيم فني و تخصصي اين سازمان اعتماد نمايد و در مسائلي كه به توسعه وعمران كشور مربوط مي­شود از اين سازمان به عنوان مجمع متخصصان كشور مشاوره دريافتو نظرات آنان را در طرح­ها و برنامه­هاي خود ملحوظ نمايد.

2- سازمان نظام مهندسي ساختمان كهدربرگيرنده متجاوز از يكصد و چهل هزار نفر از مهندسان رشته­هاي هفت­گانه و ده­هارشته مرتبط با آنها مي­باشد بالاترين مرجع قانوني تخصصي- حرفه­اي كشور است، هيچتصميمي در مورد مقدرات حرفه­اي و شغلي مهندسان بدون لحاظ نمودن نظرات اين سازمانقابليت اجراي رضايت بخش پيدا نخواهد كرد.

3- شركت كنندگان در اجلاس از وزارتمحترم مسكن و شهرسازي انتظار دارند در تصميماتي كه در خصوص آيين­نامه اجرايي قانوننظام مهندسي و كنترل ساختمان اتخاذ مي­نمايد، نظرات شوراي مركزي را به عنوان عالي­ترينمرجع نمايندگي مهندسان كشور مورد عنايت و توجه قرار داده و هيچ مرجع مشورتي ديگررا هم سنگ شوراي قانوني فوق ندانسته و همانگونه كه قانون­گذار خواسته است تنسيقامور مهندسان را به خود مهندسان و سازمان آنان واگذار نمايند.

4- شركت كنندگان در اجلاس وابستگيغيرمتعارف سازمان­هاي نظام مهندسي را به دولت مخل تحقق حقوق مهندسان دانسته و آنرا به مثابه يكي از موانع جدي در راه "خود ساماني" مهندسان مي­داند و ازوزارت محترم مسكن و شهرسازي مي­خواهند قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين­نامهاجرائي آن را با نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان بنحوي اصلاح نمايند كه وابستگيسازمان­ها به دولت در زمينه­هاي زير منقطع شود:

الف- انتخابات هياتمديره­هاي سازمان­هاي استان­ها كه برخلاف تبصره 2 ماده 13 قانون به جاي آن كه فقطدر دوره اول به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي اجرا شود در همه دوره­ها به وسيلهوزارت مذكور برگزار مي­شود و باب مداخلات سليقه­اي مديران مياني وزارت مسكن وشهرسازي را در  امور سازمان­ها باز مي­نمايد.

ب- در زمينه انجامتشخيص صلاحيت تخصصي مهندسان براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي و برگزاري آزمون‌هايتخصصي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي

پ-در خصوص تعيينتعرفه خدمات مهندسي و ظرفيت اشتغال به كار مهندسان به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي

ت- در زمينه تعييناركان عالي مديريتي سازمان شامل اعضاي شوراي مركزي و رئيس سازمان به وسيله وزارتمسكن و شهرسازي

5- شركت كنندگان در اجلاس از دولتو شخص رئيس جمهور محترم  مصراً مي­خواهندكه از اجراي تام و تمام آيين­نامه اجرايي ماده 33 قانون به طور موثر حمايت كنند وبا به كارگيري ساز وكارهاي نظارتي نسبت به رعايت آيين­نامه مذكور در سراسر كشوراطمينان حاصل نمايد.

6- تخصصي شدن روز افزون علوم وفنون مهندسي موجب هر چه تخصصي تر شدن امور كارشناسي مي­شود. دولت در اجراي ماده 27قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه پاسخي به ضرورت فوق مي­باشد تاكنون حمايتجدي به عمل نياورده­اند نمايندگان مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان سراسركشور ضمن ابراز گله­مندي نسبت به اين امر مصراً خواستار تاكيد دولت به دستگاه­هاياداري، اجرايي و انتظامي بر ارجاع كارهاي كارشناسي به كارشناسان سازمان­هاي نظاممهندسي ساختمان، معدن، كشاورزي و منابع طبيعي مي­باشند.

7- شركتكنندگان در اجلاس عدم موافقت خود را با لايحه تشكيل سازمانهاي نظام مهندسي و تخصصيكه هم اكنون در دولت در دست بررسي مي­باشد، صريحا اعلام داشته و تصويب آن را گاميبسيار مخرب در جهت نفي اندك استقلال باقي مانده براي سازمانهاي نظام مهندسي موجودو سلب اختيار آنها براي تنظيم و تنسيق امور حرفه اي خود ارزيابي مي نمايند وخواستار توقف رسيدگي آن و اعطاي مهلت كافي به سازمان­هاي نظام مهندسي ساختمان جهتپيشنهاد پيش­نويس مناسب تر و كارآمدتر مي­باشد.

8- شركت كنندگان در اجلاسناخوشنودي عميق خود را از مصوبه شوراي فرهنگ عمومي در خصوص حذف روز مهندسي ازتقويم مناسبت­هاي كشور اعلام و از رئيس جمهور محترم و وزير محترم فرهنگ و ارشاداسلامي مي­خواهند نسبت به لغو مصوبه مذكور كه موجب وهن جامعه سرفراز مهندسي  كشور است اقدام جدي به عمل آورند و همچنيناعلام مي­نمايند كه براي هميشه روز پنجم اسفند ماه را روز مهندسي دانسته و مراسمخود را برگزار خواهند كرد.

9- شركت كنندگان در اجلاس بخشنامهمعاونت محترم امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي تحت عنوان شيوه­نامه صدورپروانه اشتغال شركت­هاي مهندسان مشاور و پيمان­كاران كه در آن علاوه بر نقض مواد10 ، 14 و 22 آيين­نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان امتيازات تبعيض­آميزيبراي شركت­هاي رتبه­بندي شده سازمان مديريت و برنامه­ريزي (سابق) نسبتبه شركت­هاي موضوع ماده 33 قائل شده اعتراض داشته و تقاضاي لغو آن و برگرداندن آنبه ترتيبات مندرج در آيين­نامه ماده 33 را دارند.

10- اعضايهيات عمومي از دولت، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي مصراً خواستار اعمال نظارتبيشتر بر اجراي ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان به وسيله شهرداري ها بوده و ازسازمان محترم بازرسي كل كشور درخواست دارند نسبت به اعمال دقيق­تر وظايف نظارتيخود اهتمام بيشتري ورزد.

11- به منظورايجاد هماهنگي و انسجام بيشتر و ايجاد وحدت رويه بين كانون­هاي كاردان­هاي ساختماناستان­ها و حرفه مهندسي و ساير حرفه­هاي وابسته به آن تاسيس شوراي مركزي كانون­هايكاردان­هاي ساختمان را ضروري دانسته و تقويت شوراي رابط را موثر مي­دانيم. هياتعمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان از حضور جدي كاردان­هاي ساختمان در فرايند اجرايساختمان  حمايت مي­نمايد.

12- تهيه و تصويب شرح خدمات رشته­هاي هفتگانه مهندسي در زمينه­هاي مختلف اعم از طراحي، اجرا،نظارت و ساير زمينه‌ها انجام پذيرد و همچنين بازنگري در تعرفه خدمات مهندسي باتوجه به الزامات روز براساس مباني علمي، منطقي و ويژگي­هاي هر يك از رشته­ها وتصويب سريع آن همچنين ايجاد مكانيزم­هاي اجرايي كافي براي تثبيت تعرفه خدماتمهندسي در اسرع وقت مورد درخواست مي باشد.

13- رعايت تناسب منطقي بين تعداد اعضا سازمان استانو اعضاي هيات مديره در رشته­هاي مختلف به نحو مقتضي معمول گردد.

14- احراز صلاحيت مهندسان عمران در زمينه­هاي بهسازيلرزه­اي ساختمان­ها، ژئوتكنيك و مكانيك خاك، اجراي ساختمان، مديريت ساخت و نيزمهندسي تخريب  بر اساس پيشنهادهاي گروهتخصصي عمران مد نظر قرار گرفته و در اسرع وقت ابلاغ شود.

 15-تجديدنظر در برگزاري آزموندريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته معماري با نظر كميسيون تخصصي معماريمعمول گردد.

16- شركت كنندگان از سازمان‌هاي استان‌ها درخواست مي‌نمايند نسبت به ارائه نشريات تخصصيسازمان‌هاي استاني ، به صورت الكترونيكي اهتمام ورزند.

17- از آنجا كه نقش و اهميت رشتهشهرسازي در هويت ملي، آسايش و رفاه شهروندان و ساخت و ساز مناسب امري واضح بوده وضرورت حضور متخصصان اين رشته در امر ساخت و ساز شهري كتمان ناپذير است، لذا هيأتعمومي تأكيد مي‌نمايد كه حضور مؤثر متخصصان شهرسازي در فرآيند ساخت و ساز بايد بهنحو مقتضي و هر چه سريعتر معمول گردد و مورد حمايت نهادهاي مربوط قرار گيرد.

18- هيأت عمومي همچنين بر حضورمتخصصان رشته‌هاي ترافيك و نقشه‌برداري نيز كه هر يك تأثير به سزايي در تكميل روندطراحي و اجرا در ساخت و ساز شهري داشته، در مسير ارتقاي كيفي طرح­هاي شهري و ساختو ساز مفيد و مورد نياز مي‌باشد، تأكيد مي‌نمايد و خواستار فراهم شدن زمينه فعاليتآنان در ساخت و ساز شهري و حمايت نهادهاي مربوطه است.

19- هيأت عمومي لازم مي‌داندتجربيات حاصل از تخلفات مطرح در شوراي انتظامي استان‌ها و شوراي انتظامي سازماننظام مهندسي ساختمان و آراي صادره به صورت مدون جمع‌آوري و جهت استفاده مهندسان دراستان‌هاي مختلف به منظور درس آموزي و تجربه اندوزي، توسط شوراي مركزي تدوين ومنتشر گردد.

20- اجلاس حاضر لازم مي‌داندبازنگري در نحوه انتخاب بازرسان سازمان استان‌ها و تشريح كامل وظايف و مسئوليت‌هايآنان را در تجديدنظر قانون و آئين‌نامه اجرايي مدنظر قرار گيرد.

21-  هيأت عمومي توسعه تعاملات بين‌الملليرا از شوراي مركزي خواستار بوده و برنامه‌ريزي و اقدام لازم در اين خصوص را توسطشوراي مذكور لازم مي‌داند.

22- هيات عمومي به شوراي مركزي وسازمان استان­ها ماموريت مي­دهد نسبت به انتشار همه جانبه  اين قطعنامه از جمله از طريق رسانه­هاي عمومياقدام نمايند. همچنين درخواست اجراي مواردي از قطعنامه‌هاي اجلاس هاي قبلي كهتاكنون اجرا نشده است را از شوراي مركزي دارد

23- از خداوند متعال درخواست توفيق همه مهندسان در ارائه خدمات هر چه بهتر به جامعه مهندسي و رساندن صداي مهندسي كشوربه همه مسئولان و مخاطبان در داخل كشور و ساير نقاط جهان را داشته و در آرزوي روزيكه مهندسي كشور از سايه فراموشي خارج شده و به عرصه روشن شناخته شدن قدم گذارد بهسوي آينده حركت نماييم.

صورتجلسه‌هايكميسيون‌ها و كميته‌هاي تخصصي اجلاس يازدهم حاوي تفصيلات موارد فوق و پيشنهاداتتفصيلي تخصصي تر به عنوان اسناد پيوست قطعنامه حاضر تلقي مي‌گردد.

       من ا... التوفيق

شركت كنندگان دريازدهمين اجلاس هيأت عمومي

                                                               سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان

                        يكشنبه 30 تيرماه 1387 -تهران


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :