گالری تصاویر - جلسه مشترك گروه تخصصي مكانيك با دكتر تركان95/10/15