گالری تصاویر - برگزاري جلسه كميسيون ماده ۲۷ شوراي مركزي25/3/95