گالری تصاویر - جلسه گروه تخصصي برق شوراي مركزي 1395/3/26