گالری تصاویر - جلسه گروه تخصصي معماري با حضور دكتر تركان 1395/6/1